in

Standard Location of 14 Meridian's Points

<p> Author</p> : 
admin

 

The Lung Meridian of Hand-Taiyin

·  Shaoshang(LU11)

·  Yuji(LU10)

·  Taiyuan(LU9)

·  Jingqu(LU8)

·  Lieque(LU7)

·  Kongzui(LU6)

·  Chize(LU5)

·  Xiabai(LU4)

·  Tianfu(LU3)

·  Yunmen(LU2)

·  Zhongfu(LU1)

 

 

 

The Large Intestine Meridian of Hand-Yangming

·  Pianli(LI6)

·  Yingxiang(LI20)

·  Kouheliao(LI19)

·  Futu(LI18)

·  Tianding(LI17)

·  Jugu(LI16)

·  Jianyu(LI15)

·  Binao(LI14)

·  Shouwuli(LI13)

·  Zhouliao(LI12)

·  Quchi(LI11)

·  Sanjian(LI3)

·  Shousanli(LI10)

·  Shanlian(LI9)

·  Xialian(LI8)

·  Wenliu (LI7)

·  Yangxi(LI5)

·  Hegu(LI4)

·  Erjian(LI2)

·  Shangyang(LI1)

 

 

The Stomach Channnel of Foot-Yangming

·  Lidui(ST45)

·  Neiting(ST44)

·  Xiangu(ST43)

·  Chongyang(ST42)

·  Jiexi(ST41)

·  Fenglong(ST40)

·  Xiajuxu(ST39)

·  Tiaokou(ST38)

·  Shangjuxu(ST37)

·  Zusanli(ST36)

·  Dubi(ST35)

·  Liangqiu(ST34)

·  Yinshi(ST33)

·  Futu(ST32)

·  Biguan(ST31)

·  Qichong(ST30)

·  Guilai(ST29)

·  Shuidao(ST28)

·  Daju(ST27)

·  Wailing (ST26)

·  Tianshu(ST25)

·  Huaroumen(ST24)

·  Taiyi(ST23)

·  Guanmen(ST22)

·  Liangmen(ST21)

·  Chengman(ST20)

·  Burong(ST19)

·  Rugen(ST18)

·  Ruzhong(ST17)

·  Yingchuang(ST16)

·  Wuyi(ST15)

·  Kufang(ST14)

·  Qihu(ST13)

·  Quepen(ST12)

·  Qishe(ST11)

·  Shuitu(ST10)

·  Renying(ST9)

·  Touwei(ST8)

·  Xiaguan(ST7)

·  Jiache(ST6)

·  Daying(ST5)

·  Dicang(ST4)

·  Juliao(ST3)

·  Sibai(ST2)

·  Chengqi(ST1)

 

 

 

The Spleen Meridian Of Foot-Taiyin

·  Dabao(SP21)

·  Zhourong(SP20)

·  Xiongxiang(SP19)

·  Tianxi(SP18)

·  Shidou(SP17)

·  Fu'ai(SP16)

·  Daheng(SP15)

·  Fujie(SP14)

·  Fushe(SP13)

·  Chongmen(SP12)

·  Jimen(SP11)

·  Xuehai(SP10)

·  Yinlingquan(SP9)

·  Diji(SP8)

·  Lougu(SP7)

·  Sanyinjiao(SP6)

·  Shangqiu(SP5)

·  Gongsun(SP4)

·  Taibai(SP3)

·  Dadu(SP2)

·  Yinbai(SP1)

 

 

 

The Heart Meridian Of Hand-Shao

·  Shaochong(HT9)

·  Shaofu(HT8)

·  Shenmen(HT7)

·  Yinxi(HT6)

·  Tongili(HT5)

·  Lingdao(HT4)

·  Shaohai(HT3)

·  Qingling(HT2)

·  Jiquan(HT1)

 

 

 

The Small Intestine Meridian of Hand-Taiyang

·  Tinggong(SI19)

·  Quanliao(SI18)

·  Tianrong(SI17)

·  Tianchuang(SI16)

·  Jianzhongshu(SI15)

·  Jianwaishu(SI14)

·  Quyuan(SI13)

·  Bingfeng(SI12)

· Tianzong(SI11)

·  Naoshu(SI10)

·  Jianzhen(SI9)

·  Xiaohai(SI8)

·  Zhizheng(SI7)

·  Yanglao(SI6)

·  Yanggu(SI5)

·  Wangu(SI4)

·  Houxi(SI3)

·  Qiangu(SI2)

·  Shaoze(SI1)

 

 

 

The Urinary Bladder Meridian of Foot-Taiyang

·  Zhiyin(BL67)

·  Zutonggu(BL66)

·  Shugu(BL65)

·  Jinggu(BL64)

·  Jinmen(BL63)

·  Shenmai(BL62)

·  Pucan(BL61)

·  Kunlun(BL60)

·  Fuyang(BL59)

·  Feiyang(BL58)

·  Chengshan(BL57)

·  Chengjin(BL56)

·  Heyang(BL55)

·  Zhibian(BL54)

·  Baohuang(BL53)

·  Zhishi(BL52)

·  Huangmen(BL51)

·  Weicang(BL50)

·  Yishe(BL49)

·  Yanggang(BL48)

·  Hunmen(BL47)

·  Geguan(BL46)

·  Yixi(BL45)

·  Shentang(BL44)

·  Gaohuang(BL43)

·  Pohu(BL42)

·  Fufen(BL41)

·  Weizhong(BL40)

·  Weiyang(BL39)

·  Fuxi(BL38)

·  Yinmen(BL37)

·  Chengfu(BL36)

·  Huiyang(BL35)

·  Xialiao(BL34)

·  Zhongliao(BL33)

·  Ciliao(BL32)

·  Shangliao(BL31)

·  Baihuanshu(BL30)

·  Zhonglushu(BL29)

·  Pangguangshu(BL28)

·  Xiaochangshu(BL27)

·  Guanyuanshu(BL26)

·  Dachangshu(BL25)

·  Qihaishu(BL24)

·  Shenshu(BL23)

·  Sanjiaoshu(BL22)

·  Weishu(BL21)

·  Pishu(BL20)

·  Danshu(BL19)

·  Ganshu(BL18)

·  Geshu(BL17)

·  Dushu(BL16)

·  Xinshu(BL15)

·  Jueyinshu(BL14)

·  Feishu(BL13)

·  Fengmen(BL12)

·  Dazhu(BL11)

·  Tianzhu(BL10)

·  Yuzhen(BL9)

·  Luoque(BL8)

·  Tongtian(BL7)

·  Chengguang(BL6)

·  Wuchu(BL5)

·  Qucha(BL4)

·  Meichong(BL3)

·  Cuanzhu(BL2)

·  Jingming(BL1)

 

 

 

The Kidney Meridian of Foot-Shaoyin

·  Shufu(KI27)

·  Yuzhong(KI26)

·  Shencang(KI25)

·  Lingxu(KI24)

·  Shenfeng(KI23)

·  Bulang(KI22)

·  Youmen(KI21)

·  Futonggu(KI20)

·  Yindu(KI19)

·  Shiguan(KI18)

·  Shangqu(KI17)

·  Huangshu(KI16)

·  Zhongzhu(KI15)

·  Siman(KI14)

·  Qixue(KI13)

·  Dahe(KI12)

·  Henggu(KI11)

·  Yingu(KI10)

·  Zhubin(KI9)

·  Jiaoxin(KI8)

·  Fuliu(KI7)

·  Zhaohai (KI6)

·  Shuiquan(KI5)

·  Dazhong(KI4)

·  Taixi(KI3)

·  Rangu(KI2)

·  Yongquan(KI1)

 

 

 

The Pericardium Meridian of Hand-Jueyin

·  Zhongchong(PC9)

·  Laogong(PC8)

·  Daling(PC7)

·  Neiguan(PC6)

·  Jianshi(PC5)

·  Ximen(PC4)

·  Quze(PC3)

·  Tianquan(PC2)

·  Tianchi(PC1)

 

 

 

The Triple Warmer Sanjiao Meridian of Hand-Shaoyang

·  Erheliao(TE22)

·  Ermen(TE21)

·  Jiaosun(TE20)

·  Luxi(TE19)

·  Chimai(TE18)

·  Yifeng(TE17)

·  Tianyou(TE16)

·  Tianliao(TE15)

·  Jianliao(TE14)

·  Naohui(TE13)

·  Xiaoluo(TE12)

·  Tianjing(TE11)

·  Tianjing(TE10)

·  Sidu(TE9)

·  Sanyangluo(TE8)

·  Huizong(TE7)

·  Zhigou(TE6)

·  Waiguan(TE5)

·  Yangchi(TE4)

·  Zhongzhu(TE3)

·  Yemen(TE2)

·  Guanchong(TE1)

 

 

The Gall Bladder Meridian of Foot-Shaoyang

·  Zhongdu(GB32)

·  Fengshi(GB31)

·  Huantiao(GB30)

·  Juliao(GB29)

·  Weidao(GB28)

·  Wushu(GB27)

·  Daimai(GB26)

·  Jingmen(GB25)

·  Riyue(GB24)

·  Zhejin(GB23)

·  Yuanye(GB22)

·  Jianjing(GB21)

·  Fengchi(GB20)

·  Naokong(GB19)

·  Chengling(GB18)

·  Zhengying(GB17)

·  Muchuang(GB16)

·  Toulinqi(GB15)

·  Yangbai(GB14)

·  Benshen(GB13)

·  Wangu(GB12)

·  Touqiaoyin(GB11)

·  Fubai(GB10)

·  Tianchong(GB9)

·  Shuaigu(GB8)

·  Qubin(GB7)

·  Xuanli(GB6)

·  Xuanlu(GB5)

·  Hanyan(GB4)

·  Shangguan(GB3)

·  Tinghui(GB2)

·  Tongziliao(GB1)

 

 

The Liver Meridian of Foot-Jueyin

·  Qimen(LR14)

·  Zhangmen(LR13)

·  Jimai(LR12)

·  Yinlian(LR11)

·  Zuwuli(LR10)

·  Yinbao(LR9)

·  Ququan(LR8)

·  Xiguan(LR7)

·  Zhongdu(LR6)

·  Ligou(LR5)

·  Zhongfeng(LR4)

·  Taichong(LR3)

·  Xingjian (LR2)

·  Dadun(LR1)

 

 

The Du Channel

·  Duiduan(GV27)

·  Shuigou(GV26)

·  Suliao(GV25)

·  Shenting(GV24)

·  Shangxing(GV23)

·  Xinhui(GV22)

·  Qianding(GV21)

·  Baihui(GV20)

·  Houding(GV19)

·  Qiangjian(GV18)

·  Naohu(GV17)

·  Fengfu(GV16)

·  Yamen(GV15)

·  Dazhui(GV14)

·  Taodao(GV13)

·  Shenzhu(GV12)

·  Shendao(GV11)

·  Lingtai(GV10)

·  Zhiyang(GV9)

·  Jinsuo(GV8)

·  Zhongshu(GV7)

·  Jizhong(GV6)

·  Xuanshu(GV5)

·  Mingmen(GV4)

·  Yaoyangguan(GV3)

·  Yaoshu(GV2)

·  Changqiang(GV1)

 

 

 

The Ren Channel

·  Chengjiang(CV24)

·  Lianquan(CV23)

·  Tiantu(CV22)

·  Xuanji(CV21)

·  Huagai(CV20)

·  Zigong(CV19)

·  Yutang(CV18)

·  Danzhong(CV17)

·  Zhongting(CV16)

·  Jiuwei(CV15)

·  Juque(CV14)

·  Shangwan(CV13)

·  Zhongwan(CV12)

·  Jianli(CV11)

·  Xiawan(CV10)

·  Shuifen(CV9)

·  Shenque(CV8)

·  Yinjiao(CV7)

·  Qihai(CV6)

·  Shimen(CV5)

·  Guanyuan(CV4)

·  Zhongji(CV3)

·  Qugu(CV2)

·  Huiyin(CV1)

 

 

Points of the Head and Neck, EX-HN

·  Jingbailao (EX-HN 15 )

·  Yiming(EX-HN14 )

·  Yuye(EX-HN13 )

·  Jinjin (EX-HN 12)

·  Haiquan (EX-HN11)

·  Juquan(EX-HN10)

·  Shangyingxiang (EX-HN 8 )

·  Neiyingxiang ( EX-HN9)

·  Qiuhou (EX-HN7)

·  Erjian(EX-HN6)

·  Taiyang(EX-HN5)

·  Yuyao (EX-HN4)

·  Yintang(EX-HN3)

·  Dangyang(EX-HN2)

·  Sishencong(EX-HN1)

 

 

 

Points of the Chest and Abdomen, EX-CA

·  Zigong(EX-CA1)

 

 

Points of Back, EX-B

·  Yaoqi(EX-B9)

·  Shiqizhui(EX-B8)

·  Yaoyan(EX-B7)

·  Yaoyi(EX-B6)

·  Xiajishu(EX-B5)

·  Pigen(EX-B4)

·  Weiwanxiashu(EX-B3)

·  Jiaji(EX-B2)

·  Dingchuan(EX-B1)

 

 

 

Points of Upper Extremities, EX-UE

·  Yaotongdian (EX-UE7)

·  Shixuan (EX-UE11)

·  Sifeng ( EX-UE10)

·  Baxie (EX-UE9)

·  Wailaogong (EX-UE 8 )

·  Xiaogukong (EX-UE6)

·  Dagukong(EX-UE5)

·  Zhongkui (EX-UE 4 )

·  Zhongquan (EX-UE3)

·  Erbai (EX-UE 2 )

·  Zhoujian (EX-UE1)

 

 

 

Points of Lower Extremities, EX-LE

·  Qiduan ( EX-LE 12 )

·  Duyin (EX-LE11)

·  Bafeng (EX-LE10)

·  Waihuaijian (EX-LE9)

·  Neihuaijian (EX-LE8)

·  Lanwei (EX-LE7)

·  Dannang (EX-LE6)

·  Xiyan (EX-LE5)

·  Neixiyan(EX-LE4)

·  Baichongwo(EX-LE3)

·  Heding(EX-LE2)

·  Kuangu(EX-LE1)

 

 

Other Articles by Experts