in

Устав

Выдержки из устава УАРМА

СТАТУТ

Всеукраїнської громадської організації
"Українська асоціація рефлексотерапії
та медичної акупунктури"

(Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури з травня 2002 року прийнята асоційованим членом у Всесвітню організацію з медичної акупунктури ICMART).

(окремі положення)


КИЇВ – 2009


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури" (надалі УАРМА) – добровільна громадська неприбуткова організація, утворена громадянами України за їх професійними інтересами на засадах добровільності, єдності інтересів, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації своїх прав і свобод.
1.2. Діяльність УАРМА визначається Конституції України, Законом України "Про об`єднання громадян", іншими актами законодавства України та цим Статутом. Діяльність УАРМА поширюється на територію України.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою УАРМА є захист законних соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших спільних інтересів його членів, сприяння розвитку рефлексотерапії, медичної акупунктури, лазеротерапії, нетрадиційної та народної медицини, різних напрямків традиційної східної медицини.
2.2. Завданнями УАРМА є сприяння поширенню в медицині та суспільстві об’єктивної інформації про позитивні наслідки для людей застосування методів профілактики та лікування засобами рефлексотерапії, медичної акупунктури, лазеротерапії, нетрадиційної та народної медицини, різних напрямків традиційної східної медицини.

2.3. УАРМА здійснює таку діяльність:
2.3.1. Видання та розповсюдження методичних, наукових, інформаційних, рекламних матеріалів без мети одержання прибутку про рефлексотерапію, медичну акупунктуру, традиційну східну медицину, лазеротерапію і інші види нетрадиційної та народної медицини;
2.3.2. Проведення конференцій, семінарів, виставок, в тому числі з міжнародною участю без мети одержання прибутку;
2.3.3. Навчання та сприяння йому без мети одержання прибутку методам рефлексотерапії, медичої акупунктури, традиційної східної медицини, лазеротерапії і іншим видам нетрадиційної та народної медицини членів УАРМА та інших осіб;
2.3.4. Участь у виконанні науково-дослідних робіт з рефлексотерапії, медичої акупунктури, традиційної східної медицини, лазеротерапії і інших видах нетрадиційної та народної медицини;
2.3.5. Сприяння та надання без мети одержання прибутку лікувально-діагностичної допомоги населенню України та інших держав методами рефлексотерапії, медичої акупунктури, традиційної східної медицини, лазеротерапії і іншими видам нетрадиційної та народної медицини;
2.3.6. Сприяння наданню і надання благодійної, матеріальної та гуманітарної допомоги членам УАРМА, які постраждали від стихійного лиха, а також втратили частково або повністю працездатність.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1. УАРМА набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, круглу печатку із своїм найменуванням, штамп, бланки, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням та реєструються у встановленому порядку, має права та несе відповідні обов’язки, укладає договори, має розрахунковий та інші рахунки, в тому числі й валютний в установах банків, може виступати позивачем та відповідачем в суді та третейському суді. УАРМА може здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства.
3.2. УАРМА може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
3.3. Місцезнаходження УАРМА: Україна, м.Київ, вул. Щусева, 36, кв. 18.
3.4. Повна назва громадської організації українською мовою:
3.4.1. Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури";
3.4.2. Скорочена назва українською мовою (абревіатура) – ВГО УАРМА.

4. КОШТИ ТА МАЙНО

4.1. Для виконання статутних цілей УАРМА може мати у власності кошти, у тому числі валютні, та інше майно, необхідне для його статутної діяльності і функціонування.
4.2. Кошти та майно УАРМА складаються з :
4.2.1 вступних та членських внесків;
4.2.2 добровільних пожертв та безповоротної фінансової допомоги;
4.2.3 заповіданих або подарованих майна та коштів;
4.2.4 надходжень від основної діяльності;
4.2.5 придбаного у встановленому законодавством порядку майна;
4.2.6 інших джерел, не заборонених неприбутковим організаціям.
4.3. Для виконання статутних завдань УАРМА може мати у власності у встановленому чинним законодавством порядку землю, будівлі, споруди, житловий фонд, грошові кошти, акції, інші цінні папери, автомобільний та інший транспорт, обладнання та техніку, майно культурно-просвітницького та оздоровчого призначення, інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом УАРМА.
4.4. УАРМА скеровує свої кошти на виконання статутних завдань.
4.5. УАРМА та створені нею підприємства, установи, організації ведуть самостійний оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.
4.6. Після закінчення фінансового року Правління затверджує фінансовий звіт.

5. ЧЛЕНИ УАРМА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ"ЯЗКИ

5.1. Членами УАРМА можуть бути громадяни України, професійна діяльність яких пов’язана з рефлексотерапією, медичною акупунктурою, лазеротерапією, нетрадиційною та народною медициною, традиційною східною медициною.
5.2. Членство в УАРМА є добровільним та може бути індивідуальним або колективним.
5.3. Індивідуальними членами УАРМА можуть бути громадяни України, професійна діяльність яких пов’язана з рефлексотерапією, медичною акупунктурою, лазеротерапією, нетрадиційною та народною медициною, традиційною східною медициною, які визнають мету та завдання УАРМА, положення Статуту. Прийняття індивідуальних членів здійснюється відповідно до особистої заяви на підставі рішення Правління УАРМА.
5.4. Колективними членами можуть бути колективи підприємств, установ та організацій, які сприяють діяльності УАРМА. Прийняття до колективних членів УАРМА здійснюється за наявності протоколу зборів колективу на підставі рішення Правління УАРМА. Колективні члени діють через своїх уповноважених представників.
5.5. Прийняття до членів та виключення з членів здійснюється за рішенням Правління.
5.6. Членство в УАРМА є фіксованим, кожному члену УАРМА видається посвідчення встановленого Правлінням зразка.
5.7. Розмір та порядок внесення вступних і членських внесків встановлюється і змінюється Правлінням УАРМА. Розміри вступних і членських внесків щорічно переглядаються Правлінням.
5.8. Вихід із членів УАРМА здійснюється за особистим бажанням шляхом подання заяви до Правління. У випадку систематичного невиконання обов'язків члена УАРМА, дезорганізації його роботи Правління приймає рішення про позбавлення членства в УАРМА.
5.9. Виключений член УАРМА не має прав на майно та кошти УАРМА.

5.10. Члени УАРМА мають право:
5.10.1 вносити пропозиції щодо поліпшення роботи УАРМА;
5.10.2 обирати та бути обраними до виконавчих органів УАРМА;
5.10.3 одержувати інформацію щодо діяльності УАРМА;
5.10.4 вимагати скликання позачергових з’їздів для вирішення нагальних питань;
5.10.5 добровільно виходити з УАРМА;
5.10.6 користуватися правовим захистом УАРМА;
5.10.7 отримувати матеріальну допомогу УАРМА;
5.10.8 одержувати методичну, консультативну допомогу.

5.11. Члени УАРМА зобов'язані:
5.11.1 сплачувати вступні і членські внески, крім випадків звільнення члена від сплати внеску;
5.11.2 дотримуватися вимог Статуту УАРМА;
5.11.3 виконувати положення цього Статуту, рішення з’їздів, Правління, рішення Президента, положення діючого законодавства України;
5.11.4 сприяти поширенню інформації про діяльність УАРМА.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

6.1. Місцеві осередки (відділення УАРМА) та інші структурні підрозділи УАРМА.
6.1.1. УАРМА має місцеві осередки на території України, які створюються за територіальним принципом в областях та, у разі потреби, районах, містах.
6.1.2. Місцевий осередок УАРМА у своїй діяльності керуються цим Статутом. Рішення членів УАРМА про створення місцевого осередку та його статус погоджується Правлінням УАРМА. Місцеві осередки УАРМА, які створюються без статусу юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення відповідних органів юстиції про заснування. Місцеві осередки зі статусом юридичної особи реєструються у відповідних органах юстиції. Правління УАРМА також погоджує рішення членів УАРМА про припинення діяльності відділення.
6.2. З’їзд членів УАРМА (далі – З’їзд) є вищим керівним органом, який скликається не рідше одного разу на п’ять років. Дата проведення, місце, програма та порядок роботи з'їзду встановлюється Правлінням УАРМА. З’їзд є правомочним за умови присутності більшості членів УАРМА. Реєстрацію присутніх членів УАРМА на з'їзді здійснює мандатна комісія, яка обирається на початку роботи з'їзду. Рішення з'їзду приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів УАРМА.
6.3.1. З’їзд:
6.3.1.1 обирає Правління, Президента, ревізійну комісію строком на п’ять років, затверджує їх звіти, достроково припиняє їх повноваження у разі незадовільного виконання цими органами своїх статутних повноважень або у разі добровільної відставки (або смерті);
6.3.1.2 затверджує Статут УАРМА, вносить до нього зміни і доповнення;
6.3.1.3 визначає основні напрями діяльності УАРМА;
6.3.1.4 приймає рішення про припинення діяльності УАРМА, створює ліквідаційну комісію;
6.4. В період між з’їздами центральним статутним органом УАРМА є Правління. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на рік. Правління вважається правомочним. якщо на ньому присутня більшість його членів.
6.4.1. Правління:
6.4.1.6 формує виконавчу дирекцію на чолі з виконавчим директором, призначає на посади та звільняє з посад виконавчого директора та працівників виконавчої дирекції, затверджує положення про виконавчу дирекцію, заслуховує звіти виконавчої дирекції;
6.4.1.7 розпоряджається майном і коштами УАРМА згідно зі статутним завданнями.
6.5. Президент УАРМА є вищою посадовою особою УАРМА, обирається з’їздом на п’ять років.
6.5.1. Президент УАРМА:
6.5.1.1 очолює Правління, головує на його засіданнях, має вирішальний голос у випадку рівного розподілу голосів;
6.5.1.2 представляє УАРМА у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами і установами, перед фізичними особами;
6.5.1.3 укладає та припиняє трудові договори (угоди) відповідно до законодавства з найманими працівниками УАРМА;
6.5.1.4 відкриває рахунки в банках, має право першого підпису банківських, фінансових та інших документів, укладає від імені УАРМА правочини, виконує інші повноваження на виконання рішень з'їзду.
Президент може доручити виконання своїх повноважень, визначених в пунктах 6.5.1.3 та 6.5.1.4, члену Правління або виконавчому директору.
6.6. Виконавча дирекція організовує ведення господарської некомерційної діяльності УАРМА, за дорученням здійснює оперативне управління майном, здійснює відбір працівників для укладення трудових договорів (угод) відповідно до цього статуту.
6.7. Ревізійна комісія є контролюючим органом УАРМА.

9. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

9.1. УАРМА має право вступати в зв'язки з іноземними громадськими або неурядовими організаціями з метою обміну досвідом, для здійснення поставленої мети та завдань УАРМА.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УАРМА

10.1. Припинення діяльності УАРМА здійснюється шляхом його злиття, приєднання, перетворення, поділу або ліквідації.
10.2. Злиття, приєднання, перетворення, поділ УАРМА здійснюється за рішенням з'їзду.
10.5. Майно та кошти УАРМА, у випадку її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації такого ж виду або зараховуватися до бюджету.